Podmínky ochrany osobních údajů

Security and protection of personal data

I.
Basic provisions

The supplier shall be the controller of personal data pursuant to Article 4 (7) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (hereinafter referred to as "GDPR").

Kontaktní údaje správce jsou:
adresa: nám. Krále Jiřího 361, 679 72 Kunštát
email: info@kingstyle.cz
telefon: +420 548 212 626

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které mu klient poskytl nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávky klienta. Správce údaje získává, když je klientem vytvořen uživatelský účet, zadána objednávka nebo se přihlásí k odběru novinek.

Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje klienta a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. Tyto údaje mohou zahrnovat vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo.

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
a) plnění smlouvy mezi klientem a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
b) zpracování pro účely splnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR;
c) zpracování pro účely oprávněných zájmů správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;
d) dále souhlas dávaný klientem správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky klienta a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi klientem a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit. V souvislosti s plněním smlouvy jsou osobní údaje klienta dále zpracovávány z důvodu vedení účetnictví a splnění daňové povinnosti (např. podání kontrolního hlášení), popřípadě za účelem vymáhání případných pohledávek ze smlouvy vzniklých. Účelem zpracování osobních údajů je také zasílání obchodních sdělení a nabídek stávajícím klientům správce.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.
Doba uchovávání osobních údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi klientem a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů a dále ke splnění povinnosti archivace pro účetní a daňové účely, a to po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje klienta vymaže.

V.
Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na výrobě a dodání zboží a realizaci plateb na základě smlouvy mezi klientem a správcem a osoby zajišťující služby provozování internetového obchodu a další služby v souvislosti s provozováním internetového obchodu.

Osobní údaje klienta může správce taktéž sdílet, je-li to povoleno zákonem nebo nutné k dodržení platných zákonných procesů; je-li to třeba k ochraně a obraně práv a majetku správce; je-li to nutné k ochraně osobní bezpečnosti, majetku nebo jiných práv veřejnosti, správce nebo jejích zákazníků či zaměstnanců; či v souvislosti s prodejem celého nebo části podniku správce.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.
Práva subjektu údajů

Za podmínek stanovených v GDPR má klient ve vztahu ke správci tyto práva:
a) právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
b) právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
c) právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
d) právo vznést námitku proti zpracování údajů dle čl. 21 GDPR a
e) právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

Klient má dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

Klient je dle čl. 13 GDPR oprávněn se u správce informovat, jaké osobní údaje zpracovává, pro jaké účely a jakým způsobem a také s kým je sdílí.

The Client shall have the right at any time to withdraw his consent which he has granted for the processing of personal data for the purpose of sending commercial communications and offers of the controller, without prejudice to the legality of processing based on the consent granted prior to his withdrawal;

VII.
Terms of personal data security

The controller declares that it has taken all appropriate technical and organizational measures to secure personal data.

The administrator has taken technical measures to secure data storage and personal data storage in paper form, especially in the form of password protection, secure protocol and antivirus software with updates and also in the form of lockable archives.

The controller declares that only the persons authorized by him have access to personal data.

VIII.
Final Provisions

By sending an order from the Internet order form, the client confirms that he / she is familiar with the terms of privacy and accepts them in its entirety.

The Administrator is entitled to change these conditions. It will publish the new version of the Privacy Policy on its website and at the same time send a new version of these Terms and Conditions to the Client's email address provided to the Administrator.

      Spielbar waren die Novoline Spielautomaten lange Zeit nur in der Spielothek vor Ort. Seit einiger Zeit vergibt Novomatic Online Austria allerdings auch Lizenzen an Online Casinos. Wer Novoline Spiele finden und spielen will, sollte sich einmal etwas genauer im Futuriti Casino umsehen. Es gibt viele Gründe, die dafürsprechen, dass man Novomatic online casino ÖsterreichSlots online spielen sollte. The online casino offers a wide range of online games. The casino is located on the Internet and offers free internet access. Unsere Recherchen haben ergeben, dass für Novoline Slots im Regelfall mit einer Ausschüttungsquote von mindestens 95% gerechnet werden kann. Teilweise können die exakten Auszahlungsquoten sogar auf der offiziellen Website der Casinos nachgelesen werden.

These conditions are valid from 24.5.2018.